LEMEZGARÁZSOK, KUTYAKETRECEK ÉS EGYÉB ACÉLSZERKEZETES ÉPÍTMÉNYEK
INGYENES KISZÁLLÍTÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN

Adatkezelési Tájékoztató

 

Adatkezelési Tájékoztató

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.mobil-garazs.eu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

A Honlap a FPHU Taurustal Ludwik Gocal (a továbbiakban: Gyártó) tulajdonában álló és a Ceximp Kft. (a továbbiakban: Kereskedelmi Képviselő) által üzemeltetett Honlap.

A Ceximp Kft. a FPHU Taurustal Ludwik Gocal magyarországi kereskedelmi képviselője, aki a Vásárló által leadott megrendelés Gyártó felé történő közvetítése érdekében működik közre.

A Vásárló magyar nyelven tud kommunikálni a Kereskedelmi Képviselővel, tekintettel arra, hogy a Honlaphoz tartozó személyzet, ügyfélszolgálat magyar.

Az elektronikus úton kötött szerződés a Vásárló és a Gyártó között jön létre, nem pedig a Vásárló és a Kereskedelmi Képviselő között. A Vásárló a termékeket ugyan közvetlenül a Kereskedelmi Képviselet által üzemeltetett Honlapon tudja megrendelni, de a megrendelésről a számlát a Gyártó állítja ki, illetve a megrendelés kiszállításáról, termék összeszereléséről is a Gyártó gondoskodik továbbá minden a termékhez kapcsolódó egyéb kötelezettséget a Gyártó lát el.

A Ceximp Kft. illetve a FPHU Taurustal Ludwik Gocal (a továbbiakban együttesen: Szolgáltató) a www.mobil-garazs.eu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése, illetve a megrendelések teljesítése során a Honlapra látogatók és a Honlapon vásárlók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait együttesen kezeli. Együttes adatkezelésről akkor beszélünk, ha két fél közös műveletekre

vonatkozóan közös célok elérése érdekében adatokat cserél. Közös cél pedig nem más, mint a megrendelés teljesítése.

A Honlap üzemeltetését és a megrendelések felvételét, valamint a megrendelések továbbítását a Ceximp Kft. végzi (a továbbiakban: Kereskedelmi Képviselet), mint a FPHU Taurustal Ludwik Gocal magyarországi Kereskedelmi Képviselete.

A megrendelések tényleges teljesítését pedig a FPHU Taurustal Ludwik Gocal (a továbbiakban: Gyártó) mint a termék gyártója végzi.

Az Érintett a Honlap használatával, a megrendelés elküldésével, ajánlat kérésével elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

1.  Adatkezelők megnevezése

Gyártó adatai:

Cégnév:

FPHU Taurustal Ludwik Gocal

Székhely és levelezési cím:

Lengyelország, Skrzydlna, Skrzydlna 188.

Telefon:

+48-608-648-356

E-mail:

biuro@blaszaki.com

Adószám:

PL7371124651

Cégjegyzékszám:

Nr. 783/99.

Bejegyző Bíróság

Centralna Ewidencja i Informacja o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

Bankszámlaszám:

PL73 2030 0045 3110 0000 0015 0700

Számlavezető Bank:

Bank BGZ BNP Paribas S.A.

 

Kereskedelmi Képviselő adatai:

Cégnév:

Ceximp Kft.

Székhely:

2120 Dunakeszi, Kismarton u. 11/b.

Levelezési cím:

2120 Dunakeszi, Kismarton u. 11/b.

Telefon:

06-70/ 251-96-98

E-mail:

info@mobil-garazs.eu

Adószám:

24710868-2-13

Cégjegyzékszám:

13-09-166025

Bejegyző Bíróság

Budapest környéki Törvényszék Cégbírósága

Tárhelyszolgáltató adatai:

Intellect PL

biuro@intellect.pl

Adatkezelési nyilvántartási szám

folyamatban

 

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

 1. Definíciók
 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 4. tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 15. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 1. Adatkezelés célja

A Szolgáltatók az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag

-          kapcsolattartás,

-          megrendelés felvétele,

-          ajánlat elkészítése,

-          ajánlat elfogadása vagy közvetlenül a honlapon keresztül történő megrendelés estén a megrendelés teljesítése,

-          a számlázás lehetővé tétele,

-          a termékek házhoz szállítása,

-          a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja és kezeli.

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, Honlap fejlesztése.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

 1. Adatkezelés jogalapja

A Honlapon történő vásárláskor az adatok megadása önkéntes és az érintett hozzájárulásán alapul. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a vásárlással kapcsolatban kötelező adatkezelésre is sor kerül (például a számviteli előírások folytán személyes adatokat tartalmazó bizonylatok megőrzési kötelezettsége), az ilyen adatkezelés a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége.

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

5.1.       A megrendelés során megadott adatok

 • Vezetéknév, Keresztnév
 • Email cím
 • Mobiltelefon, vagy vezetékes telefonszám
 • Számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám,
 • Cég megrendelő esetén cégnév, adószám, ha van közösségi (EU) adószám
 • Összeszerelés címe, amennyiben az eltér a számlázási címtől.

 

5.2.       Ajánlatkérés

Ajánlatot közvetlenül a Kereskedelmi Képviselettől tud kérni az Érintett.

Ajánlatkérés esetén a Kereskedelmi Képviselet elsősorban csak az Érintett email címét, telefonszámát kéri az Érintettől.

Ha esetleg az ajánlat alapján megrendelésre kerül sor, akkor a Kereskedelmi Képviselet a következő adatokat kéri be az Érintettől a megrendelés Gyártó általi teljesítésének érdekében:

 

-          Vezetéknév, keresztnév

-          Szállítási cím és számlázási cím (város, irányítószám, utca név, házszám)

-          Cég megrendelő esetén: cégnév, adószáma, ha van közösségi (EU) adószám

 

5.3.       Honlap működéséhez szükséges adatok

5.3.1. Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Kereskedelmi Képviselet rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Kereskedelmi Képviselet rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a megrendelés vagy az ajánlatkérés során megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Honlap html kódja a Kereskedelmi Képviselettől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

 

5.4.       Cookie-k

A Kereskedelmi Képviselet a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

A Kereskedelmi Képviselet a következő cookie-t használja:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Kereskedelmi Képviselet Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

 

 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Kereskedelmi Képviselet a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

 

 • Biztonsági cookie.

 

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

 

-        hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

-        hogyan fogadhat el új cookie-kat,

-        hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

-        hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

 

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

 

A Google Analitics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Honlap üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

 

A Google Analytics a következő analitikai célú cookie-kat (sütiket) használja:

 

web tracking (nyomkövető)

__utma

a látogatók és session-ök megkülönböztetésére szolgál, melyet a webes nyomkövető szolgáltatás, a Google Analytics menti (3. fél)

2 év

web tracking (nyomkövető)

__utmt

a lehívási ráta szabályozására szolgák, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

10 perc

web tracking (nyomkövető)

__utmv

egyéni változó adatok felhasználó szintű tárolására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

2 év

web tracking (nyomkövető)

__utmb

új session-ök és látogatók azonosítására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

30 perc

web tracking (nyomkövető)

__utmc

jelenleg nem használt, az urchin.js-szel való együttműködésre szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

böngésző session vége

web tracking (nyomkövető)

__utmz

a forgalmi forrás vagy a kampány tárolására szolgál, amely beazonosítja a látogatás forrását, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

6 hónap

web tracking (nyomkövető)

ga-disable-

az opt-out funkció használatakor mentődik, mely hatályon kívül helyezi a nyomkövetést, melyet a Google Analytics végez

2100-ig

 

 

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

 

Google Adwords

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap használói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Kereskedelmi Képviselettől.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

6.1.       Megrendelés, ajánlatkérés során megadott adatok

A kötelezően megadott személyes adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett nem kéri emailben vagy postai úton adatainak törlését a rendszerből. Ez esetben a törlés határideje a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 5 munkanap.

 

6.2.       Technikai adatok

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 5 év tárolja.

 

6.3.       Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban számlamegőrzési kötelezettség) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő megrendelés során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Szolgáltató a Honlap üzemeltetése, megrendelések kiszállítása, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

                       

Tárhelyszolgáltató  adatai:

Név: Intellect s.c Krzysztof Dusza, Wojciech Smoleń, tel.(18) 33 72 910                    

Székhely: 34-600 Limanowa ul.Józefa Jońca 22

E-mail cím: biuro@intellect.pl                 

 

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

 1.  Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

8. 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, az Érintettre vonatkozó személyes adatokról.

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

8.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

8.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

                                               

8.4. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

 

 1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez a megrendelés vagy az ajánlatkérés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

 1.  E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást, ajánlatkérés esetén, ajánlat küldését szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

 1. Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017. szeptember 26. napjától érvényes.

A Honlap Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető itt.

 

 

 
 
« Visszatérés